A budatétényi Rózsakertben tartott ünnepség videója. A tervek szerint ott fogják létrehozni a Kárpát-medencei Rózsatérképet egy külön, 1200 négyzetméteres parcellában.


A SZÁZADIK MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
A MAGYAR NÉP SZENT KORONA IRÁNTI TISZTELETE

MAGYAR ÖRÖKSÉG

A DÍJ BEMUTATÁSÁNAK ÉS MEGNEVEZÉSÉNEK SZÓ SZERINTI SZÖVEGE, AMELY 1999. JÚNIUS 19-ÉN HANGZOTT EL AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARKBAN
Jubileumi számhoz érkeztünk. A századik alkalomhoz. Ez esetben nem adunk ki oklevelet, egyrészt mert Önökről és mirólunk, nagyon sokunkról van szó. Másrészt hegymagasan fölöttünk álló intézményről, a Szent Koronáról, melynek értékelése és méltatása nem lehet Bizottságunk feladata. De hisszük és valljuk, hogy az, amit mi úgy határoztunk meg, hogy a magyar nép Szent Korona iránti tiszteletet, az igenis - élő Magyar Örökségként - méltó a felmutatásra, és századik díjként megnevezésre kerül. A magyar nép Szent Korona iránti tiszteletet bejegyeztetik a második Aranykönyvbe.

A magyar Szent Korona az Istentől eredő népfelség elvének letéteményese. Fennmaradásunk jelenlévő bizonysága. Látható tárgyként, fogalomként és élő személyként nemzeti egységünk megtestesítője.
A Szent Koronát a magyar nemzet Istentől kapta - meghatározott céllal és meghatározott üzenettel.
A magyar korona nemzetünk szent titka. Ötvösmű, melynek kupolájában összeér az ég a földdel.
A Szent Korona története a magyar nemzet hozzá való hűségének és hűtlenségének folyama. Rajta keresztül a magyar ember mindenkor ki tudta és ma is ki tudja nyilvánítani kapcsolatát a magasabb rendű hagyományhoz, amelynek lényege a küldetéstudat és - a hívő ember számára - az Isten akaratának teljesítése, tisztelete.
A Szent Korona nemcsak elvont közjogi fogalom, hanem élő test is, melynek tagjai vannak. Származásra és nemzetiségre való tekintet nélkül a Korona tagja a nemzet minden polgára.
A hozzá fűződő sok évszázados jogrend ma is kötelező erejű. A magyar nemzet törvényes képviselői a Szent Koronát sosem tagadták meg, jogállását nem hatálytalanította egyetlen alkotmányosan megválasztott magyar nemzetgyűlés vagy országgyűlés sem. 1991. június 19-től - a megszállás előtti korok alkotmányait tekintve alapnak - megteremtődött annak lehetősége, hogy a Szent Koronához fűződő rend országgyűlési törvény formájába öntve helyreálljon és a Korona méltó helyre kerüljön.
A Szent Korona nem képvisel etnikumhoz és geopolitikához kapcsolható mai érveket és ellenérveket. Személyisége, hatalma magasabb rendű. Mert ereje az idők előtt ered és az idők végén fog elenyészni, és akkor - mint ahogy a néphit mondja -, angyalok viszik fel oda, ahonnan érkezett.

Megjegyzés: a fenti szöveget nagyobbrészt Makovecz Imre, másrészt Fekete György és Farkas Balázs írta és szerkesztette. Ez a mondat Makovecz Imre nevéhez fűződik: " Ötvösmű, melynek kupolájában összeér az ég a földdel." Hasonló lett az ő Vigadó-beli emlékkiállításának címe is: "összekötni az eget és a földet".


MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ

A Magyarországért Alapítvány 1995. november 13-án a következő nyilatkozatot adta a Magyar Távirati Irodának:

"Tapasztalataink szerint az utolsó ötven év magyar történelme és benne a társadalmi-tudományos-kulturális múltunk igaztalan, torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát, hogy megnevezzük azokat a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket, melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat, illetve akik létükkel és személyes teljesítményükkel valóságos egyensúlyt teremtenek. Ettől reméljük, hogy a világ pozitív eseményei közé emelkednek azok a tények, amelyek a magyar önazonosságtudat szempontjából meghatározóan fontosnak minősíthetők, s az unokáink unokái számára is példát jelentenek."


Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre kezdeményező javaslatai nyomán a Magyarországért Alapítvány (Pro Hungaria) kuratóriuma tevékeny közreműködésével a Magyar Örökség Díj az 1995-ös nyilatkozat szellemében valósult meg.

A Magyar Örökség Bíráló Bizottság elnöke Hámori József neurobiológus; alelnök Juhász Judit újságíró; előző alelnök: Fekete György belsőépítész. Tagok: Bakos István tanár; Benkő Samu irodalomtörténész (Kolozsvár); Bolberitz Pál vallásfilozófus; Dávid Katalin művészettörténész; Gazda István történész; Juhász Judit újságíró; Hegedűs Miklós matematikus; Jókai Anna író; + Juhász László művelődéstörténész (Fraknó); + Kerkápoly Endre mérnök; Németh Magda tanár; Ódor László tanár; Pázmándi Gyula közgazdász; Poprády Géza könyvtáros; Rókusfalvy Pál pszichológus; + Schulek Ágoston tanár, Spányi Antal római katolikus püspök; Sunyovszky Sylvia színművész; Szakály Sándor történész; Tóthpál József művelődéskutató; Varga Csaba jogfilozófus; Veres-Kovács Attila református lelkész (Nagyvárad) Zelnik József etnográfus és + Balogh János professzor, a Bizottság örökös tagja.

A Bíráló Bizottság fenti, 2005-ös névsora az idők folyamán sokat változott.

A díjazottak listája ABC-ben 2005-ig,
és a teljes lista a díjátadás sorrendjében

The Hungarian Heritage Award
A Magyar Örökség Díj statútuma


Képtár:

2002. szeptemberi laudáció

A 2002. szeptemberi díjkiosztás képei

A 2002. decemberi díjkiosztás előtti laudáció

A Szent Margit gimnáziumban 2002. december 21-én megtartott Magyar Örökség díjkiosztás képei

 


Az állampolgári jelölés módja: az összmagyarság tagjai közül bárki, bárhonnan tehet javaslatot, függetlenül az országtól, s lakóhelyétől.

A javaslatok beküldhetők postai úton az alábbi címre:
Kiss Melitta
Magyar Örökség és Európa Egyesület
H-1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
vagy telefaxon: 218-1612,
e-mail-en: melitta@ana.sote.hu

Elegendő egy kb. egy oldalas méltatás, jól kidomborítva, hogy az illető személyt vagy szervezetet miért javasolják a díjra. Előny, ha a javaslatot többen támogatják aláírásukkal: név, cím elegendő.

 


Ugrás az elejére

© www.homosapiens.hu