Makovecz Imre angyalai a Vigadó-beli kiállításról.

A 2011-ben 50. születésnapját ünneplő Magyar Cukrászda az Amsterdam Avenue-n, Manhattan Morning Heights nevű városrészében található, a 110. és 111. utca között. A cukrászda sikerét nem csupán a különleges hangulatnak, a remek süteményeknek és az ingyenes kávé utántöltésnek, de a tökéletes helyszínnek is köszönheti. (...)
A cukrászdát a Vékony (Vecony) család nyitotta 1961-ben. 15 évvel később a magyar család úgy döntött, hogy eladja az üzletet. 1976 óta a bolt a Binioris család tulajdonában áll, akik görög származásuk ellenére tiszteletbeli magyarként, a hagyományokat követve, az ünnepeket szem előtt tartva, töretlen sikerrel irányítják a vállalkozást. (...)
Nincs bankkártya leolvasónk, nálunk csak készpénzzel lehet fizetni. Nincsenek konnektoraink, se vezeték nélküli Internet kapcsolat és ha hiszitek, ha nem, a vendégeink ezt kedvelik. A Magyar Cukrászda tökéletesen alkalmas csendes beszélgetésre, irodalmi alkotómunkára. (...)
A Magyar Cukrászda dekorációja különleges színfolt és minden bizonnyal hozzájárul az üzlet sikeréhez, A bolt festményei a görög festőművész, Yianni Posnakoff alkotásai. Yianni művészi missziója 10 ezer angyalkép elkészítése élete során. A 10 ezer angyalból néhány a cukrászda falát ékesíti. 2013-ban Yianni a cukrászda vendégeit misszióra hívta. Arra kérte őket, hogy saját alkotásaikkal segítsenek létrehozni egy angyal-baldachint a kávézó terasza fölé. “Az angyalok a feltétlen szeretetet, a megbocsájtást, a megbékélést, a lélek gyógyulását és a végtelen örömöt fejezik ki. Az általatok festett, színezett, saját kézzel felaggatott angyalok boldogan hirdetik, hogy az emberi jóság még nem veszett el.” – szólt Yianni felhívása. Pár nap leforgása alatt a cukrászda teraszán több száz angyalkép lebegett a tavaszi szélben.
Tinkmara - http://tinkmara.com/


ÖRÜLJ A HOLNAPNAK!


Hánykolódik, és…?
Első rész

Mindenek előtt tisztázzuk, hogy mi a vallás?
„Egészen pontosan tudjuk, amíg meg nem kérdezik tőlünk, hogy mi az.” 1
„A klasszikus (…) felfogás szerint a vallás a természet erőinek és törvényeinek kiszolgáltatott ember szorongásaira, félelmeire keresett egyértelmű, biztonságos, megfellebbezhetetlen megoldás, válasz az élet és halál, lét és nemlét, kezdet és vég, jó és rossz, bűn és bűnhődés, igazság és hamisság nehéz kérdéseire.
…út, melyen az ember eljut a lelki békesség állapotába”. 2

A föld gazdagabb országaiban – beleértve Magyarországot – a többnyire időskori betegségek, és a rendkívüli természeti katasztrófák kivételével az emberek nincsenek kiszolgáltatva „a természet erőinek és törvényeinek”. A stabil életérzéssel együtt jár az, hogy nincsenek szorongásai, félelmei, tehát nem is igényli a fenti definícióban leírt megoldásokat, vagyis „az élet és halál, lét és nemlét, kezdet és vég” kérdéseire vallásunk által adott válaszokat, és többnyire indifferens a „jó és rossz, bűn és bűnhődés, igazság és hamisság” dilemmája.
A „lelki békesség” helyett pedig a fogyasztói és média-társadalom boldogság-érzetét igényli a maga számára, vagyis a megvásárolt javak, értékek birtoklását, és a televízió és internet világának illuzórikus, de rendkívül megnyerő, szuggesztív biztonságérzetét.

Mindez nem teoretikus vélemény, vagy légből kapott feltételezés, hanem a szomorú valóság: a gyülekezeti tagok a keresztény egyházainkat rohamos tempóban hagyják el Európa nyugatabbi felén.

Az már régen nem elég, hogy a kereszténység sok évszázados fennmaradásában bízva reménykedünk, és a katolikus egyház jelmondatával mondjuk: „hánykolódik, de el nem süllyed”. Tennünk kell valamit.

A jobb közérthetőség és az egyszerűsítés kedvéért újszerű definíciókat alkalmazva nézzük meg a mai valóságot, és az ahhoz történő viszonyításokat.
A természetben a napfény visszatükröződik a felületekről, és így látjuk a különböző színeket. Ezek a színek önmagukban nem léteznek.
A televízió képernyőjének felülete mesterséges színeket bocsát ki, tehát ahhoz nem kell semmilyen külső fényforrás.
Ez a központi, és legjobb példa arra, hogy létezik, és egyre inkább eluralkodik az életünkben a „nemvalóság”. Hosszasan lehetne sorolni az ételektől kezdve a bürokrácián keresztül persze a televízióig és internetig, az automatizált és távirányítású harceszközöktől kezdve a különböző elektronikus sugárzásokig és így tovább, és így tovább. Mindez a nemvalóság környezete.

A „valóságon túli” világ pedig a hívők számára ismert, akik érzékelik – mondjuk így –: az „Isteni napfény” sugárzását, vagy még inkább: állandó jelenlétét.

A nemvalóság definíciója azért fontos, mert ellentétes a kereszténységben jelen levő, az életet meghatározó, alapvető felfogással.
A földön az egyetlen élőlény az ember, amelyik képes arra, hogy figyelmen kívül hagyja a biológiai fajfenntartás ösztönét! Kritikus helyzetben vele ellentétesen tud cselekedni.
Hosszasan lehetne sorolni az Újszövetségből azokat a kijelentéseket, igéket, amelyek a fajfenntartás érdekében fogalmazódtak meg. Az embertársak megbecsülése, a gyógyítás, segítségnyújtás, a lelki összetartozás, a feltétel nélküli szeretet, és annak hirdetése, az idősek tisztelete stb. A pontosság kedvéért ki kell mondani, hogy a fajfenntartással ellentétes az Újszövetségben a család tiszteletének negálása, de ez csak elvétve, néhány igében fordul elő.

A nemvalóság egyik eleme az önzés kultusza, és annak eszköze: a pénz. Ez annyira felülírhat mindent, hogy Európában a (volt) keresztény társadalmak lélekszáma egyre inkább fogyatkozik az oda betelepülő nem keresztény populációhoz viszonyítva, akik a fajfenntartást ösztönösen, vagy vallásuk előírása szerint élik meg.
Nem lehet kitérni azon szomorú statisztikai tények elől, amelyek a keresztény emberek gyermekvállalási adatairól szólnak. A hívő, és inkább katolikus emberek egy része sok gyermeket vállal, de sajnos nem ez a jellemző.

Minden mást megelőzően erről a kérdéskörről kell beszélni, mindennek ezt kell alárendelni.
A keresztény egyházaink megújítása, a mai világhoz történő – esetenként kényszerű – alkalmazkodása fontos eszköz az alapeszmék fenntartása érdekében. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem elvek feladásáról van szó, hanem azok korszerű interpretálásáról, és az is csak részlegesen, viszonylagosan, és egy folyamat részeként.

Idézetek:
1.Comstock, W.
2. Sapir, E.


2005. március elején a Felvonulás téren a tüntető gazdáknak tartott ökumenikus istentiszteletek videója.

A két szertartáson készült fényképek zömét Sólyom László készítette.

A KÉSZ Budafok-Tétény Csoportjának két tagja, Farkas Balázs és Szabolcs Attila szervezésében augusztus 20-án, Szent István napján délelőtt 10 órakor ismételten a gazdák, és a sokszáz érdeklődő számára volt egy szép szertartás.
Az alkalom előtt Ferencz Éva énekelt. Először az Óh, hol vagytok, magyarok? című moldvai csángó népéneket adta elő, majd a saját összeállítású, szép Fohászt.
Kovács Bánk ferences szerzetes atya, Bereczky Zoltán református és Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész szolgált.
Az istentisztelet után Eperjes Károly az Eucharisztia című Babits-verset adta elő.

A Szent István napi szertartás képei.


Kereszt felemelése a budafoki Kereszt utcában

Május 7.-én Krisztus Urunk menybemenetele ünnepének vigíliáján, a budafoki Kereszt utcában felállítottuk a lassan már egy éve elkészített keresztet. Megalakulásunk után nem sokkal javasolta Farkas Balázs titkárunk a Kereszt utca "megkeresztelését". 2004. augusztus 20.-án készültük felállítani, de a jogerős döntés késett. Ezért 2004 október 24-én (egy nappal az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint Kapisztrán Szent János emléknapja után ) méltó ünnepség keretében ideiglenesen ugyan, de mégiscsak felállítottuk, majd biztonságba helyeztük. A kereszt részt vett kétszer is a gazdáknak bemutatott szent misén. Imádkoztunk előtte a haldokló II. János Pál pápa lelki üdvéért. Végül 2005 május 7.-én amikor az evangéliumban Krisztus azt parancsolja tanítványainak, hogy menjetek a világ minden részére és kereszteljetek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a kereszt végső helyére került.
Hervai István
elnök
K ÉSZ Budafok-Tétény Csoportja


Erélyjárók Budafokon


Kereszt-hordozás

2002. október 23-án, a ködös, hűvös reggelen, az etyeki világháborús hősi emlékmű előtt a református lelkésznő megáldotta a nemzetiszín zászlóra fektetett, egészen új, több mint három méteres útmenti keresztet, majd a katolikus pap megszentelte a keresztre tett, felújított korpusszal együtt a feszületet, mindezek után egy - mondjuk így - falusi dráma játszódott le, régi misztériumok atmoszféráját adva a néhány perces, ünnepi eseményhez.

A szertartás lezárása után a rendezvény narrátora, nem tudni, hogy miért, talán mert többnyire idős asszonyok voltak a hallgatóságban, talán mert még elég nyirkos idő volt, de mindenképpen kishitűségből, azt mondta, hogy a keresztet felteszik autóra és mindenki szálljon fel a közelben várakozó autóbuszra, s úgy mennek a kereszt felállításának helyére. Az esemény rendezője ekkor kérdőre vonta, hogy nem ez volt a terv, hanem az, hogy vállon viszik a falu végéig a keresztet.
Az egyik csúcspont ekkor következett be. Senki sem mozdult. Senki nem szólt, nem kezdtek vitatkozni. Az emberek vártak. És ekkor szólalt meg a harmadik ember és az emberekhez fordult: ki az, aki vinné a súlyos keresztet? A dráma itt vált sorsszerűvé: ketten jelentkeztek.

Tudjuk, hegynek felfelé már vitte egy ember a keresztjét, aztán amikor már nem bírta, átvette másvalaki.

Etyeken két ember jelentkezett.
Szimbolikus szám: ha egyikük nem vállalja, a későbbiekben más történik. Csonkább, szomorúbb, a misztérium rendjét megbontó eseménnyé változik a - kereszt-hordozásnak - meghirdetett alkalom.


Akkor ők ketten, egy katolikus és egy református ember felemelte a keresztet. Elindultak. Az emberek énekeltek, követték a jelet. Majd két asszony odament és segített a keresztet hordozni. Később azután átvették mások, és vitték, felváltva vitték a súlyos - de a teher alatt osztozva már könnyűvé vált - keresztet.


2012. június 2-án a budafoki református templomban jótékonysági rendezvény volt a tengődi szegény emberek megsegítésére.

Anders Klára, a Brazil Nagykövetség munkatársa a FOME ZERO nevű brazil akcióprogramról tartott előadást, melynek rövidített változatát közöljük.

A Brazil Köztársaság Lula elnök által vezetett kormányának 2003. és 2010. között az éhség ellen folytatott harcában a következő kihívásokra kellett választ adnia: hogyan nézzen szembe a veszélyeztetett társadalmi rétegek, a szegénységben élő családok bizonytalan élelmezése okozta legfőbb következményekkel, valamint hogyan védje meg a hagyományosan földművelésből élőket és családjaikat a piaci árak negatív alakulásának hatásaitól.
A Fome Zero program az éhezés és annak strukturális okai elleni harc, amely szavatolja a biztonságos táplálkozást minden brazil ember számára.
A brazil kormány politikai stratégiájának első eleme a társadalom mozgósítása volt az éhezés ellen. Ennek közismert neve Fome Zero Stratégia (Zéró Éhség). Célja, hogy biztosítsa a megfelelő táplálkozás alapvető emberi jogát azoknak is, akik korábban ennek elérésében akadályozva voltak. (...)

Az élelmiszer vásárlási program a földművelő családokat segíti és lehetővé teszi, hogy a társadalom védelmi és szociális hálózatának csoportjai élelmiszert vásároljanak adományozás céljából földművelő családoktól és elosszák a társadalmilag veszélyeztetett helyzetben élőknek.

Az élelmiszer elosztási program pedig a veszélyeztetett társadalmi rétegek részére évente tíz, élelmiszerrel megrakott kosarat juttat el kb. 600 ezer családnak, köztük agrár-reform táborozóknak, indiánoknak, természeti katasztrófák által érintetteteknek, például gátszakadás miatt elöntött emberek részére.

A nemzeti iskolai élelmezés programja naponta 50 millió étkezést biztosít diákoknak a közétkeztetési hálózat 40 ezer étkezdéjében.
A nemzeti földművelő családokat erősítő program, amelynek évi költségvetése 2010-ben 18 milliárd reál volt, 2,2 millió szerződéshez biztosított minden régióban hitelt, szakember segítséget, aratási-betakarítási veszteségekre szóló biztosítást.
A fome Zero négy tengelyen nyugszik: élelmiszer ellátás, családi gazdaságok megerősítése, bevételek keletkeztetése, társadalmi kontroll elemzése és mozgósítása. (...)
Röviden még a Fome Zero adományozás működéséről. Az adományok nagyon sokrétűek. Például egyaránt lehetséges járművek, számítógépek, elektronikus felszerelések, egészségügyi, sport-, iskola-, nyomdai és irodai felszerelések, ruhanemű, szerszámok, játékok, háztartási eszközök, kulturális, történeti valamint művészeti javak adományozása.

(A dőlt betűvel jelzett bekezdést fogják alkalmazni Tengődön.)

A rendezvényen Lakos János polgármester úr megnyitója után fellépett Eperjes Károly, a Kormorán együttes két énekese, aztán Kubik Anna, a tengődi iskola tanulói, végül a budafoki Kossuth iskola tanulói énekeltek, és műsorvezető Juhász Judit volt.
A fényképeket ide kattintva lehet megtekinteni.

A rendezvény hanganyaga itt hallgatható meg.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kányai Önkormányzat helyiségében 2012. 06. 25.-én a Tengődi Közhasznú Alapítvány ülésén.
Jelen vannak:
Farkas Balázs nyugdíjas televíziós szerkesztő,
Lakos János kuratóriumi tag Tengőd Község polgármestere,
Czéh Árpádné kuratóriumi elnök,
Denke Valéria kuratóriumi tag,
Schenkéné dr. Szabó Ilona kuratóriumi tag,
Vati Ferenc kuratóriumi tag.

Az ülés témája
- a Fome Zero programhoz kapcsolódó feladatok feltérképezése Tengőd község képére történő aktualizálása;
- a program keretében kapott adomány pénzösszegének lehetséges felosztása.
Farkas Balázs ismerteti a Fome Zero program létrejöttének és a világban való működésének eddigi tapasztalatait, eredményeit.
Czéh Árpádné beszél a jelenlegi lehetőségekről, az alapítvány számláján pillanatnyilag 118 000 Ft gyűlt össze a budafoki jótékonysági előadáson a program elindításához.
A kuratóriumi tagok ismervén Tengőd Község lakosságának összetételét és lehetőségeit, keresik a számunkra megfelelő megoldást.
Az együttgondolkodás eredményeképpen a következő terv vázolódik:
- Az ellentételezés nélküli ajándékkosár ötlete elvetésre kerül, mert nem egyszeri vagy kétszeri segítséget szeretnénk nyújtani, hanem egy hosszabbtávú programot megvalósítani a mélyszegénységben élők számára.
- A növénytermesztés alapjainak megtanítása a periférián élő családok számára (4-5 önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerülő, és gyermeket nevelő család támogatása havi 5 200Ft-tal és az általuk megtermelt javak értékesítésének segítése.)
Mindehhez a szükséges tanfolyamok és gyakorlási lehetőségek biztosítása.
Az ősszel gyümölcsöskert és konyhakert kialakítása az iskola területén. 
A cél a kisgyermekek bevonása és munkára nevelése.
Esetleges főzőtanfolyam indítása néhány problémás család esetében.
Farkas Balázs felajánlja, hogy segít főzőedények és eszközök beszerzésében a rászoruló családoknak.

Schenkéné dr. Szabó Ilona 30 000Ft értékben gyümölcsfa csemetéket ajánl fel a programhoz.
Lakos János vállalja a szükséges földterület elmunkálását.
A program sikere érdekében pályázatot nyújt be a Tengődért Alapítvány a Nemzeti Alapítvány/Alapítvány a Közjóért-hoz.

A községben tervezett 2012. július 23.-án induló nyári tábor már kapcsolódik a programhoz, ez lesz a folyamat első állomása.
A táborban gyermekeken kívül a felnőttek is részt vehetnek. A tábor finanszírozását a faluban élő német, dán, holland valamint a roma nemzetiségi önkormányzat is támogatja.
Az ülés zárásaképpen a tagok megegyeznek a folyamatos kapcsolattartásban, az önkormányzattal, az óvodával, az iskolával. Farkas Balázs támogatásáról biztosítja a programot.

Kánya, 2012. 06. 25.

Jegyzőkönyvezető:      

Czéh Árpádné
kuratóriumi elnök

Hitelesítők:

Denke Valéria 
kuratóriumi tag

Lakos János
kuratóriumi tag

A Fome zero kertészet helyszínét kijelölték az általános iskola felett egy kihasználatlan akácosban. Többszöri érdeklődés után sem kaptunk hírt arról, hogy a munkát elkezdték.

Majd a következő dokumentumot kaptuk.

A fenti jegyzőkönyv határozatával szöges ellentétben 5000,- forintos szetetetcsomagokat vásároltak a rászoruló tengődi emberek számára. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették azt, hogy a brazil Fome Zero program egyik változata meghonosodjon Magyarországon. Hozzá kell tenni, hogy a megvalósítás esetén a brazil Nagykövet Úr személyes támogatásáról is biztosította a tengődi kezdeményezést..


Az 1989-es örményországi földrengés után a Magyar Vöröskereszt égisze alatt 300 gyermek jött Budapestre, nagyrészt a katasztrófa következtében árvává, vagy félárvává vált, kisebbrészt nagyon szegény, vagy karabahi gyerek. Szerető családok fogadták be őket, és gondoskodtak róluk két hónapon keresztül. Amúgy iskolába jártak, kirándultak, jól érezték magukat már azért is, mert kiszakadtak a tragédia utáni, örményországi környezetből. A fotókon Szpitakban, Jerevánban, Ecsmiadzin közelében, Karabahban, és Budapesten készültek, melyek Farkas Balázs fényképei, aki egyébként Légrády Eszter és Hartioun Balabanian mellett az egész akció szervezője, irányítója volt.


Kétkedések 2013 Húsvétja környékén


A Halász írása elé

Mindenek előtt ki kell jelenteni, hogy ez az írás elsősorban azoknak az embereknek készült, akik nem vallásosak és nem hívők, de akiket valami módon megérintett a hitvilág, érdeklődnek a Biblia vagy valamelyik keresztény felekezet iránt. Reményeim szerint ez a különös összeállítás segítséget tud nyújtani – elsősorban talán a fiataloknak – Jézus Krisztus megismeréséhez, de akkor is elérte célját, ha az Olvasóban elindít valamilyen gondolatsort a kereszténység témaköréről.
Azok is forgathatják, akik bár vallásosak, de nyitottak az új gondolatok iránt.

Azokkal pedig mélységes sajnálatomat kell közölnöm, és tőlük valamiféle bocsánatot kell kérnem, akik úgy érzik, hogy a kialakult Krisztusképüket az itt megfogalmazott gondolatok valamilyen módon sértik.

A következőkben a Márk szerinti evangélium következik, egy sajátos olvasat és kiegészítés szerint - melyről egy eszmefuttatás itt olvasható. 

Halász írása

Önvallomás arról,
hogy hogyan, és miért szerkesztettem meg a Halász írását.

Hosszadalmas lábjegyzetek. Csak unatkozó teológusok számára!


2012. december 6-án íródott, a "betlehemi csillaggal", és Krisztus születésével kapcsolatos két elbeszélés. 

(Szószedet az 1867-ben készült értelmező szótárból.)


A budafoki református lelkésznő február 24-én azt a különös kifejezést mondta igehirdetés közben, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, ahol színről színre látta az Úristent, „fátyollal takarta el az arcát”.
Mózes felerészt egyiptomi volt. Az ottani misztériumok legmagasabb szintű beavatottjaként úgy mondhatnánk, hogy magas rangú főpap volt. Sok titkok tudója. Az Ozirisz szertartás beavatottja volt a görögök közül például Platon, Pitagoras, Plutarchos, Thales, Herodotos. Mit írnak le erről a titokzatos misztériumról? Szinte semmit. Ködös utalásokat. Pedig ők csak a beavatás legalacsonyabb szintjéig jutottak. Egy utalás Plutarchostól, ami rátapint a lényegre: „A halál pillanatában a lélek ugyanazokat a benyomásokat éli át, mint azok, akiket beavatnak a nagy misztériumokba.” Aztán „Ne higgy azokban a közönséges és népi történetekben, (…) akik azt mondják, hogy Osiris akkor van eltemetve, amikor az elvetett búzamag elrejtezik a földbe és akkor születik újjá, amikor a vetés kicsírázik…” Platon: „Ez isteni felavatás következményeként (…) magunk is megtisztulunk és felszabadulunk attól a porhüvelytől, amelyet testnek nevezünk és amelyhez ez idő szerint úgy vagyunk hozzánőve, mint az osztriga a kagylójához.” És még egy idézet a párizsi Louvre egyiptomi osztályáról, Ptah-Mer, Memphis főpapjának sírfeliratáról: „Ő behatolt minden szentélynek misztériumaiba és semmi sem volt rejtve előtte. És fátyollal borított le mindent, amit látott.” Visszatérve Mózeshez, ahogy lejött a két kőtáblával a hegyről, és „fátyollal takarta le az arcát”. Ez a kifejezés pontosan olyan, mintha hieroglifákkal lenne leírva az, hogy titoktartási fogadalmat tesz.
Magyarországon van katolikus és református cursillo. Ez a különös mozgalom néhány elemében halványan emlékeztet az régi beavatási szertartásokra. Egyik ilyen jellegzetessége az, hogy a kurzuson végzettek, azaz a cursillisták szinte semmit sem mondanak el arról, hogy a pár napos együttlét, a „kurzus” alatt mi történt. Annyi elmondható, hogy a szűkre szabott idő miatt az embereket szinte kifacsarja a folyamatos lelki impulzusok tömege, és az egyre erősödő fáradtság. Egyébként úgy lehet őket megismerni, hogy testvérnek szólítják egymást, és találkozáskor egészen különös módon köszönnek egymásnak.


Kristályosodás

Alábbiakban néhány fejezetben (a szövegre kattanitva) olvasható egy olyan eszmefuttatás, ami egy szerteágazó vita alapja lehet, de mindenképpen aktuális, és feszítő gondolatmeneten alapul.

Statikai elemzés

Az egész Európára jellemző széthullás egyik eleme az egyének különválása, atomizálódása.

Élet

Ha Krisztus tisztán csak azért élt volna, hogy a szeretetet valakire fókuszálni lehessen, akkor már nem élt hiába.

Kereszt

A galileai Jézus sikeresnek ígérkező szeretet-kultusza, a szegényekre kiterjedő félelem-nélküliség, és ezzel együtt járó életszeretet dicsőítése, és főleg a tömeghatás kialakulásának esélye szöges ellentétben állt Kajafás, és az akkori zsidó hatalmi elit érdekével.

Szörnyezetvédelem

A hoaxról, és Júdás csókjáról.

Galilea

Makkabeus Simon kiköltöztette a zsidókat, mert ott állandó atrocitások érték őket. Vad, de becsületes, a zsidók szerint „pogány” népség lakott arrafelé.

Emberiséggé válás

Az életszeretet jegyében küzdeni kell a mindenkori, hit nélküli világhatalom ellen.

Ecclesia semper reformanda est

A keresztény emberek gondolkodása, tudása, vallása, és persze hite erősen különböző volt, s az is marad.


Információ = erőhatalom

Feltehető az a kérdés, hogy van-e olyan honlap, ami a televíziós sorozatokkal foglalkozik intenzíven, érdekfeszítően, és persze keresztény alapállással? Különös kérdésfeltevés? Nos, a felmérések szerint a keresztény hívők az átlagot jelentősen meghaladó arányban néznek sorozatokat. Ennek csak az egyik magyarázata az, hogy az egyházak „elöregedtek”. A másik az időtudat, hiszen egyházunk története 2019 évvel ezelőtt kezdődött, és ehhez hozzá lehet tenni az eszkatologikus várakozás időfaktorát is.
A honlapra visszatérve, manapság egy politikai hírportált kb. 1,5 milliárd forinttal lehet megalapítani. Mégis érdemes elgondolkodni ezen.

Néhány lelkes ember az El Camino példáján elkezdett egy zarándokutat szervezni, lejárták a 420 km-es útvonalat, festették a jeleket, az érintett önkormányzatokkal társulást próbáltak létrehozni. Közben volt egy konferencia keresztény turizmus tárgykörben, ahova a környező országokból is jöttek társaságok. Egy szlovén csoport még szinte csak tervezte a zarándokutat, mégis irdatlan nagy összeggel rendelkezett, mert valakitől hírt kaptak arról, hogy egy EU-pályázatból támogatást lehet nyerni.

Franciaországban is csökken a nyomtatott sajtó, és növekszik az internetes portálok aránya. Már alig lehet eladni egyházi lapokat, ellenben vallási újságokra még van kereslet.

Hatalmas űrt töltene ki egy magyar érdekeket képviselő, az összmagyarságnak szóló keresztény hírportál, amihez azonnal hozzá kell tenni, hogy ideálisan nem egyházi karekterű lenne. Józan megfontolással a Generális Konvent lehetne ennek a gazdája, és a szakmai támogatója elsősorban a MKÚSZ és másodsorban a PRÚSZ.

Valószínűleg felesleges ennek létjogosultságáról értekezni. Ha már példaként szóba került az EU-támogatás, érdemes lenne a Református Egyház szeretetszolgálatából kiemelni a cigánymissziót. Aminek lényeges eleme a Harlem-program népszerűsítése, alkalmazása lehetne. De figyelembe kellene venni azt is, hogy a Kárpát-medence messze legnagyobb tudósítói hálózatára támaszkodhatna ez a portál, hiszen ha minden ötödik lelkész internetezik az átlagot meghaladó intenzitással, és azok közül is minden ötödik venne részt kezdetben a híranyagok írásában, akkor is több mint 200 munkatárssal lehetne kezdeni a munkát.

És Isten hivatalos szolgáin kívül nagyon sok ember híven tudósítaná a hírportált, amennyiben az megvalósulna (S. Júlia).


Elmélkedés.


Ugrás az elejére

© www.homosapiens.hu